973 23 93 38 gainagro@gainagro.com

LEGALITZACIONS I TRAMITACIONS

  • Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC)
  • Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)
  • Inscripció al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA)
  • Legalització Instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • Legalització Instal·lacions elèctriques d’alta tensió
  • Legalització Instal·lacions frigorífiques
  • Legalització Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
  • Legalització Instal·lacions d’aparells a pressió
  • Inscripció Registre General Sanitari (RGS)
  • Inscripció Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC)